7. Volatility of Kansas Farms

August 1, 2019
Nathan Hendricks
Whitney Bowman